Allmänna villkor

Allmänna villkor Livspusselträning

2019-09-13

Allmänt

Med Livspusselträning avses i detta avtal Livspusselträning och med “medlem” avses den person som godkänt detta avtal. Utöver dessa allmänna villkor kan också särskilda villkor gälla för vissa tjänster eller vissa erbjudanden. Denna text gäller köp av våra träningstjänster online. Livspusselträning har rätt att ändra dessa allmänna villkor. Vid ändring skall Livspusselträning anslå de nya villkoren på hemsidan samt via email informera kunden om ändringen. Ändringen träder i kraft en månad efter sådan åtgärd.

För att du ska kunna använda våra tjänster måste du acceptera nedanstående villkor. Du accepterar genom att fullfölja ditt köp av en tjänst, och genom att fortsätta användandet av våra tjänster.

Du som köper en tjänst måste vara myndig och ej satt under förvaltarskap. Din tjänst börjar gälla när du erlagt full betalning. Tjänsten är personlig och gäller från och med det startdatum som står angivet i betalningsbekräftelsen samt i den omfattning och för den period som medlemmen har bundit sig för (bindningstiden) och som anges nedan.

Vad vi levererar

Tjänsterna levereras som löpande abonnemangstjänster där betalning sker månadsvis, i förskott, via faktura. Vi tillämpar ingen bindningstid, utan du kan när som helst avsluta ditt medlemsskap (för mer information, se Upphörande av abonnemang, ångerrätt nedan).

Träningstjänsten: När du har erlagt full betalning för vår träningstjänst tar vi kontakt för att påbörja tjänsten. Vid misslyckad betalning eller annat fel på betalningen kommer tjänsten ej starta. Livspusselträning inte hållas ansvariga för fel eller förseningar som sker vid betalning genom kundens bank. Maila då support@livspusseltraning.se för att få hjälp. 

I tjänsten ingår ett program för träning på ett i förhand överenskommet antal dagar. Innehållet är uppdelat i tre delar: uppvärmningsrekommendation, träningspass och nedvarvning/rörlighetsövningar. Träningspasset presenteras med minst en variation så att du själv kan välja övningarnas svårighetsgrad eller passets intensitet. Du väljer själv hur många av passen du vill träna per vecka och vilken av variationerna som passar dig. Frågor om passet eller övningarna ställs till oss via mail. 

Vår PT är licensierad International Personal Trainer med ackreditering av EuropeActive. Vi kan inte garantera svar på frågor mellan kl 17.00-08.00 på vardagar och på lördagar och söndagar, samt allmänna helgdagar och midsommar-, jul- och nyårsafton. Support/kundtjänst är stängd dessa dagar.

Kosttjänsten: Kostråd från vår lic kostrådgivare kan också köpas som en separat tjänst. Dessa rekommendationer kan komma att ändras utefter dina behov, till exempel om du blir gravid eller ammar. När köpet av tjänsten är genomfört kommer du att få inloggningsuppgifter till vår kostplattform på Nutrition Data. Det kan ta upp till 24 timmar innan du får tillträde till Nutrition Data och ett uppdaterat kostschema (vi kan inte garantera tillgång inom 24h om köpet sker på en helgdag, utan då skapas inloggningen så fort som möjligt nästföljande vardag). Livspusselträning inte hållas ansvariga för fel eller förseningar som sker vid betalning genom kundens bank. Vid misslyckad betalning eller annat fel på betalningen kommer tjänsten inte starta. Maila då support@livspusseltraning.se för att få hjälp. Information om kön, ålder och uppskattad aktivitetsnivå krävs för att skapa ett kostprogram. Om denna information ej kommer Livspusselträning till handa kan vi ej hållas ansvariga för en eventuell försening av kostprogrammets leverans. Se vår integritetspolicy för hantering av personuppgifter och personlig information. 

Du har rätt att ställa frågor via mail under hela abonnemangstiden. Livspusselträning garanterar veckovis uppföljning av kostprogrammet under hela abonnemnagstiden. Vi kan inte garantera svar på frågor mellan kl 17.00-08.00 på vardagar och på lördagar och söndagar, samt allmänna helgdagar och midsommar-, jul- och nyårsafton. Support/kundtjänst är stängd dessa dagar. Kostprogrammet, receptbanken och din profil återfinns på Nutrition Data. Livspusselträning kan ej hållas ansvariga för eventuella avbrott i tjänsten som sker på grund av fel eller förseningar i Nutrition Datas platttform.

Om vi inte kan leverera som planerat

Om vi av någon anledning inte kan tillhandahålla träningsprogram (ex vis på grund av tekniskt fel), kompenserar vi genom att ge en extra veckas pass eller en vecka extra kostrådgivning. Livspusselträning ansvarar inte för hinder i eller begräsning av träningsmöjligheter vilket beror på omständigheter utanför Livspusseltränings kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas. Vi strävar efter att vara så punktliga som möjligt, men ibland kan fördröjning av träningsprogram eller kostråd ske. Fördröjning av träningsprogram eller kostråd berättigar inte till kompensation. 

Om vår tränare eller kostrådgivare blir sjuk eller av annat skäl inte kan leverera vad vi lovat, kommer du att få kompensation i form av extra abonnemangstid motsvarande den tid som tränaren/kostrådgivaren är frånvarande. Om frånvaron blir längre än en vecka kommer vi att tillhandahålla en vikarie med fullgod kompetens. Vår hemsida är normalt tillgänglig dygnet runt, men avbrott kan förekomma vid uppdateringar av systemet eller på grund av tekniska fel. Avbrott kortare än 24 timmar berättigar inte till kompensation, längre avbrott kompenserar vi med att lägga till motsvarande abonnemangstid. Avbrott i NutritionDatas plattform är utanför Livspusseltränings ansvar.

Vid avbrott i eller försämring av tjänsten får du inte någon ekonomisk kompensation utöver erlagd avgift för innevarande abonnemangsperiod, alternativt ett tillägg av abonnemangstid motsvarande avbrottet. Maila oss på support@livspusseltraning.se.

Medicinska förbehåll

Genom att acceptera dessa villkor förklarar du dig införstådd med följande:

1. Genom utnyttjande av våra tjänster tar du själv ansvar för att du är fysiskt och psykiskt lämpad för att delta. Vi rekommenderar alltid läkarkonsultation vid tveksamhet. Sjukdom eller skada som innebär att din träningskapacitet är nedsatt berättigar inte till kompensation.

2. Livspusselträning har inte medicinsk kompetens att bedöma eventuella sjukdomar och skador. Vi kan inte heller bedöma om sjukdomar, skador eller pågående medicinska behandlingar innebär eventuella risker och begränsningar för dig. Det anstår dig att ta reda på vilka begränsningar dina eventuella sjukdomstillstånd, skador eller medicinska behandlingar innebär för dig och om och i vilken omfattning du kan utföra de träningsprogram eller använda de kostråd som tjänsterna innehåller.

3. Våra tjänster är utformade av en lic. personlig tränare och lic kostrådgivare. Livspusselträning kan dock inte hållas ansvariga för det fall att du skadar dig. Följ alltid rekommendationen att värma upp i minst 5 minuter innan träningspasset påbörjas. Om du under ett träningspass känner smärta eller obehag ska du upphöra med aktiviteten och konsultera läkare eller sjukgymnast. Livspusselträning kan ge råd om hur övningar och pass ska avpassas vid nedsatt rörlighet efter läkares inrådan om att träning bör utföras. Våra kostrekommendationer är är utformade efter bästa förmåga. Vi kan inte hållas ansvariga för det fall att inte tycker om eller tål den mat eller den matfördelning som vi föreslår.

4. Användning av våra tjänster sker helt på egen risk. Följ noga rekommendationerna för hur övningarna ska utföras och fråga oss i medlemsgruppen på facebook eller på medlemssidan på instagram om du är osäker.

Avgifter och betalning

Livspusselträning har rätt att ändra engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter. Ändring av månadsavgifter gäller först efter utgången innevarande månad.

Om avgiften för den aktuella tjänsten ej erläggs anses medlemsskapet vara uppsagt, och Livspusselträning förbehåller sig rätten att ta bort medlemmens tillgång NutritionDatas plattform. Livspusselträning förbehåller sig rätten att debitera medlemmen eventuella förseningsavgifter.

Upphovsrätt

Allt material, program, text, layout och bilder du får tillgång via Livspusselträning har vi laglig upphovsrätt till. Det är alltså ett lagbrott att kopiera material eller på annat sätt dela med dig av vårt material till någon annan, detta gäller även om den person du delar materialet med också är eller har varit kund till oss.

Dina personuppgifter

Vi har anpassat våra villkor i enlighet med GDPR, se vår integritetspolicy.

Ansvarig för behandling av dina personuppgifter samt datalagring är Livspusselträning.

Vi sätter din personliga integritet högt och vi anstränger oss för att bevara dina personliga data under största sekretess. Alla data är krypterade både vid lagring och vid kommunikation mellan dig och hemsidan. Datalagringen sker i molntjänst hos Google Inc. som är vårt personuppgiftsbiträde. Google Inc. har endast rätt att lagra och hantera uppgifterna i enlighet med våra instruktioner, dvs endast lagring för vår räkning.

För att kunna leverera våra tjänster måste vi ta emot och lagra information om dig, till exempel mejladress, adress etc. Dessutom måste vi lagra information om din ålder, kön, aktivitetsnivå, dina mål för träning, eventuella allergier och medicinering samt annan personlig information för att kunna optimera ditt kostprogram. Vi kommer sparar korrespondens.

För att kontrollera den lagrade informationen behöver du bara logga in på “Mina sidor”/Nutrition Data, där finns all information tillgänglig. Du har (enligt 26 § personuppgiftslagen) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att (enligt 28 § personuppgiftslagen) begära att vi rättar personuppgifter är felaktiga.

Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt göra informationen tillgänglig för någon annan, med undantag av personuppgiftsbiträdet enligt ovan.

Dina personliga data, med undantag för uppgifter som relaterar till genomförda betalningar i bokföringssyfte, raderas efter ditt avslutade medlemskap. Bokföringsinformationen måste bevaras i 7 år enligt lag.

Du har givetvis rätt att begära att vi raderar all personlig information omgående eller i samband med avslutat abonnemang. Om du begär omgående radering under ett pågående abonnemang kan vi tyvärr inte fortsätta leverera våra tjänster. Detta betraktar vi då som att du avbryter ditt abonnemang och tillämpar våra regler för detta, se nedan.

Ansvarig för datalagringen är Livspusselträning.

Vill du korrigera dina uppgifter eller begära att informationen raderas, skicka ett mail till support@livspusseltraning.se. Du ansvarar för att dina lösenordsuppgifter bevaras hemliga.

Upphörande av abonnemang, ångerrätt

Ditt abonnemang upphör först när du själv begär det. Vi tillämpar ingen bindningstid, utan du kan när som helst avbryta din prenumeration på våra tjänster.

Vill du ångra ditt köp eller avbryta i förtid gäller detta:

Du har ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen. Du har därför rätt att ångra ditt köp av tjänsten inom 14 dagar från att du ingick avtalet.

Eftersom tjänsten börjar så fort registrering och betalning skett, och du ansökt om och fått tillgång till vår medlemssida på instagram och/eller vår medlemsgrupp på facebook (dvs inom ångerfristen på 14 dagar) har vi rätt att dra av ett belopp som står i proportion till vad du mottagit tills du meddelade oss din avsikt att avsluta avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet. Detta belopp motsvarar 50% av en månadsavgift. Om du har genomfört betalningen men ej fått ditt kost/träningsprogram levererat återbetalas hela beloppet för den aktuella perioden.

Observera dock att en förlängning av ett befintligt pågående avtal inte ger någon ångerrätt!

Vill du ångra ditt köp ska du skicka oss ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet via e-post till support@livspusseltraning.se. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du skickar ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Om du ångrar ditt köp kommer vi att återbetala din erlagda avgift, eventuellt med avdrag för ovan nämnda belopp om du redan påbörjat tjänsten (det vill säga om du ansökt om och fått tillträde till vår medlemssida på instagram och/eller vår medlemsgrupp på facebook). Återbetalningen sker till samma betalningsmedel som du använde vid det ursprungliga köpet, senast inom 14 dagar från den dag du meddelade att du ångrade ditt köp.

Om du inte följer våra villkor, eller olovligen sprider vårt upphovsrättsskyddade material, uppträder hotfullt, olämpligt, störande eller på något annat icke acceptabelt sätt gentemot vår personal eller andra kunder, har registrerat dig med falska uppgifter så kan du bli avstängd och återstående avgift återbetalas då enligt reglerna ovan.

Vi kan också välja att avbryta eller avböja abonnemang av andra skäl, exempelvis om vi gör bedömningen att vår tjänst inte passar för dig. I sådana fall återbetalar vi hela den erlagda avgiften.

Reklamation

Du har alltid rätt att reklamera tjänsten om den är felaktig. Om du menar att tjänsten är felaktig måste du meddela oss detta inom skälig tid (normalt två månader) efter det att du upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Din rätt att reklamera upphör efter tre (3) år.

Vill du reklamera tjänsten ska du skicka oss ett klart och tydligt meddelande om detta och på vilket sätt du menar att tjänsten har varit felaktig via e-post till support@livspusseltraning.se

Tillämplig lag

Vi tillämpar svensk lag för alla delar av vår verksamhet. Kan vi inte komma överens, gör i så fall en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden i första hand, i andra hand ska tvister prövas av allmän domstol i Lund.

Livspusselträning