Integritetspolicy

Livspusselträning Integritetspolicy

2010-01-10

Ansvarig för behandling av dina personuppgifter är Livspusselträning.

Vi värnar om din personliga integritet och för oss är det viktigt att hantera dina personliga data under största sekretess. All personal har skrivit under sekretessförbindelser. Alla data är krypterade både vid lagring och vid kommunikation mellan dig och sidan.

Vilka uppgifter samlas in

Vi samlar in uppgifter om dig när du skapar ett konto i någon av våra tjänster. Vilka uppgifter som samlas in beror på vilka tjänster du använder;

Uppgifter som du själv lämnar till oss när du köper en tjänst:

För- och efternamn

E-postadress

Telefonnummer

Födelsedatum (ej personnummer)

Betalningsinformation

Nyttjar du vår tjänst för personlig träningsrådgivning eller kostrekommendation ber vi dig dessutom att registrera:

Information om träningsvanor, hälsostatus (inkl allergier och ev medicinering) och andra uppgifter nödvändiga för att kunna optimera din kost och/eller träning

Skriftlig korrespondens mellan dig och oss

Övriga personuppgifter som vi sparar men som du inte själv registrerar:

Din IP adress förekommer i våra serverloggar

För kostrekommendation räknas din aktivitetsnivå och ditt kaloribehov ut, och andra uppgifter nödvändiga för att leverera tjänsten sparas

Varför samlas uppgifterna in

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål;

1) För vårt avtalsförhållandes skull:

För att kunna uppfylla vårt avtal med dig och leverera våra tjänster

För att hantera betalningar och skicka dig betalnings- och beställningsinformation

För att kommunicera med dig angående träningsprogrammet och tjänsterna personlig träningsrådgivning och kostrekommendation

För att skicka dig information som du ber om

2) För berättigade ändamål:

För att genomföra analyser på en aggregerad nivå i syfte att förbättra våra produkter och tjänster

För att förbättra våra tjänster och skydda dina uppgifter med hjälp av loggfiler

3) Vi kan också behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller ett myndighetsbeslut

Vilken rättslig grund i dataskyddsförordningen åberopar vi som stöd för vår personuppgiftsbehandling?

punkt (1) är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig,

punkt (2) är nödvändig för våra berättigade intressen att utveckla, hantera, skydda och marknadsföra våra tjänster samt för den affärsmässiga och strategiska ledningen av vår verksamhet,

punkt (3) är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller ett myndighetsbeslut.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Personliga data i sparar vi i ett år efter ditt avslutade medlemskap, detta för att om du skulle välja att påbörja ett nytt abonnemang så har du och vi kvar din historik. Efter ett år raderar vi fullständigt all personlig information.

Bokföringsinformation, dvs. att just du köpt en viss tjänst och hur mycket du betalade, behåller vi i 7 år i enlighet med svensk lag.

Din IP adress i våra serverloggar raderas efter 3 månader.

Vem lämnar vi ut dina uppgifter till?

För att kunna leverera vår tjänst och driva vår verksamhet använder vi system och plattformar från tredje part. Nedan kan du läsa om vilka de är, vilka uppgifter de har tillgång till och varför.

Datalagringen sker i molntjänst hos Google Inc. som är vårt personuppgiftsbiträde. Google Inc. har endast rätt att lagra och hantera uppgifterna i enlighet med våra instruktioner, dvs endast lagring för vår räkning. Google Inc. hanterar alla de uppgifter du lämnar ifrån dig till oss.

Vårt personuppgiftsbiträde Klarna hanterar för vår räkning de uppgifter du lämnar vid köp i vår webbshop, för att vi ska kunna ta betalt för våra tjänster.

Dina rättigheter enligt GDPR

Du har bland annat följande rättigheter:

Rätt till tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt till en bekräftelse från oss på om vi behandlar personuppgifter som rör dig och, i sådana fall, att få tillgång till personuppgifterna och information.

Rätt till rättelse: Om du anser att personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att kräva att vi rättar dem.

Rätt till radering av personuppgifter (rätt att bli bortglömd): Under vissa omständigheter, t.ex. om dina personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt eller om du har återkallat ett samtycke du tidigare lämnat (om personuppgiftsbehandlingen stöder sig på samtycke) har du rätt att kräva att vi raderar dina personuppgifter (vilket vi då ska göra).

Rätt till begränsning av behandling: Under vissa omständigheter, t.ex. om du bestrider att dina personuppgifter är riktiga eller om du invänder mot att vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter, har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till dess att en lösning har hittats.

Rätt att göra invändningar mot behandlingen: Under vissa omständigheter, t.ex. om du ifrågasätter att vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter, har du rätt att invända mot behandlingen av skäl som hänför sig till din specifika situation.

Rätt till dataportabilitet: Om behandling av dina personuppgifter sker automatiserat med stöd av samtycke från dig eller för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig har du rätt att kräva att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format för att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet: Du har rätt att inge klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Livspusselträning